NOTA PRAWNA

Sprzedawca :

The Drop Supplements Ltd, 128 City Road, Londyn, EC1V 2NX, Wielka Brytania, e-mail :  info@enjoythedrop.com, hello@enjoythedrop.com .

Ochrona danych osobowych

  1. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  2. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  3. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO. 

ADR/ODR

  1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. W Wielkiej Brytanii można zwrócić się do następującego podmiotu RetailADR (certified Alternative Dispute Resolution provider. RetailADR, 33 floor Euston Towers, 286 Euston Road, London, NW1 3DP, Email: enquiries@cdrl.org.uk – Web: www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063. 
  2. W Polsce szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
  3. W Polsce klient, będący konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Własność intelektualna

Wszystkie elementy naszej strony są i pozostają intelektualną i wyłączną własnością Sprzedawcy. Nikt nie może powielać, wykorzystywać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów witryny, niezależnie od tego, czy są one w postaci zdjęcia, logo, wizualizacji czy tekstu.

fb
inst
tt