POLITYKA PRYWATNOŚCI  I COOKIES

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności obowiązujące w sklepie internetowym www.enjoythedrop.com .
 2. Administratorem danych osobowych jest The Drop Supplements Ltd, 128 City Road, Londyn, EC1V 2NX, Wielka Brytania, e-mail :  info@enjoythedrop.com, hello@enjoythedrop.com .
 3. Głównym aktem prawnym według którego administrator przetwarza dane osobowe jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 4. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 (the Data Protection Act 2018 ).
 1. Dane osobowe
 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.
 2. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO) :

Dane osobowe będą:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.  
 1. Podstawy prawne
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 4. W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 5. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 2. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne , uprawnione organy państwowe.
 1. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
 1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Szczegółowe warunki powyżej opisanych praw wskazane są w art. 15-22 RODO. 
 3. Chcielibyśmy mieć możliwość rozwiązania wszelkich zgłoszonych skarg, jednak masz również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu nadzoru ochrony danych („ICO”) w jaki sposób wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Ich strona internetowa jest https://ico.org.uk/your-data-matters/raising-concerns/
 4. Ich strona internetowa zawiera również przydatne informacje na temat twoich praw do prywatności https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/your-data-matters

POLITYKA COOKIES

 1. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. 
 2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania strony internetowej i są przechowywane w przeglądarce użytkownika. W przypadku ponownego uzyskania dostępu do danej strony internetowej, przeglądarka użytkownika odsyła zawartość plików cookie, a tym samym umożliwia rozpoznanie użytkownika. Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie), inne są zapisywane na określony czas lub na stałe w przeglądarce użytkownika, a następnie usuwają się (tzw. tymczasowe lub trwałe pliki cookie). Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają danych osobowych, a jedynie identyfikator internetowy. 
 3. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 1. Cookies sesyjne: przechowywane są w urządzeniu Klienta Internetowego i pozostają tam do czasu zamknięcia danej sesji przeglądarki. Następnie zarejestrowana informacja jest trwale usuwana z pamięci urządzenia Klienta Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta Internetowego.
 2. Stałe pliki cookies: są przechowywane w urządzeniu Klienta Internetowego i pozostają tam do czasu ich usunięcia. Nie są one usuwane automatycznie po zamknięciu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta Internetowego.
 3. „Analityczne” pliki cookies pozwalają na lepsze zrozumienie, w jaki sposób Klient wchodzi w interakcję z treścią Sklepu, lepiej zorganizować jego układ”. Analityczne „cookies” zbierają informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klienta, rodzaju strony internetowej, z której Odbiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, ale służą do opracowywania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu.
 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności przez sieć Google, w celu wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu korzystania przez Klienta ze strony internetowej. W tym celu mogą być przechowywane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie spędzonym na danej stronie internetowej.
 2. W odniesieniu do informacji o preferencjach Klienta zbieranych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje związane z plikami cookies za pomocą następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 3. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania oraz dostępu do urządzenia Klienta. Ustawienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą zostać zmienione przez Klienta poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich wprowadzaniu do urządzenia Klienta. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak je wyłączyć w przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat, naciskając F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących stronach, w zależności od używanej przeglądarki:

-Firefox

-Chrom

-Safari

-Internet Explorer / Microsoft Edge

 1. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
 2. Ograniczenie działania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.
 3. Używamy Google Analytics. 

Usługa Google Analytics jest dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Używamy Google Analytics z dodatkową funkcją oferowaną przez Google do anonimizacji adresów IP. W ten sposób Google już w większości przypadków skraca adresy IP w UE i robi to tylko w Stanach Zjednoczonych w wyjątkowych przypadkach, zawsze oszczędzając tylko skrócone adresy IP.

fb
inst
tt