REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.enjoythedrop.com  .Sprzedawcą i Usługodawcą  jest – The Drop Supplements Ltd, 128 City Road, Londyn, EC1V 2NX, Wielka Brytania, e-mail :  info@enjoythedrop.com, hello@enjoythedrop.com .
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.enjoythedrop.com   w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 4. Korzystanie z Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript.
 5. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do:
 1. podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego  wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych , jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
 2. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów ;
 3. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i  postanowieniami Regulaminu. 
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Usługodawca  świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców :
 1. Konto Użytkownika 
 2. Newsletter
 3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

– wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

–   kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. 
 2. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. 
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorccę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 1. Umowa sprzedaży 
 1. Możesz nabyć towar od nas tylko jeśli masz pełną zdolność do czynności prawnych. Zamawiając potwierdzasz, że spełniasz te wymagania. 
 2. Produkty można zamówić, klikając na produkty, które chcesz kupić, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie. Możesz sprawdzić i poprawić wszelkie błędy wejściowe w zamówieniu aż do momentu złożenia zamówienia, klikając przycisk „Potwierdź i zapłać” na stronie realizacji transakcji.
 3. Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas potwierdzenie, że Twoje zamówienie zostało odebrane. Należy pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte. Twoje zamówienie stanowi ofertę zakupu zamówionego Produktu(-ów). Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia twojego zamówienia i możemy, według własnego uznania, odmówić przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że klikając przycisk „Potwierdź i zapłać” ma obowiązek zapłaty za Produkt(-y). Jeśli twoje zamówienie zostanie przyjęte, zostanie to potwierdzone, wysyłając potwierdzenie (potwierdzenie zamówienia). Umowa między Tobą a Nami w odniesieniu do Zamówionych Produktów  zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyślemy Ci odpowiednie Potwierdzenie Zamówienia. Po zawarcie Umowy, będziemy zobowiązani do dostarczenia Państwu towarów, które są zgodne z Umową.
 4. Umowa będzie dotyczyć wyłącznie Produktu(-ów), które zostały potwierdzone w Potwierdzeniu Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku angielskim, polskim, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Realizacja zamówienia następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności za zamówiony produkt, na koncie bankowym należącym do Sprzedawcy. 
 1. Ceny /Płatności
 1. Ceny Towarów podawane są złotych polskich na polskiej wersji strony i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 
 2. Koszty dostawy są wyraźnie wskazane na stronie  www.enjoythedrop.com .
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności :
 4. Karty płatnicze:

* Visa

* Mastercard

*American express

 1. Płatność online 

– Apple Pay/Google Pay

– Blik

– PayPal

– Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

– Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).  
 1. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 5. Od momentu dostawy na odbiorcę przechodzą korzyści i ciężary związany z towarem Własność zamówionych Towarów zostanie również przekazana ci w momencie dostawy, pod warunkiem otrzymania pełnej płatności wszystkich kwot należnych z tytułu Towarów, w tym wszelkich opłat za dostawę. 
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy 
 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez właściwe przepisy prawa. 
 2. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Zwrot zakupionych towarów winien nastąpić na adres : 

hello@enjoythedrop.com 

 1. W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca zwróci płatność tą samą formą płatności, z jakiej korzystał Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, podczas gdy taki zwrot nie generuje żadnych kosztów dla Konsumenta. 
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Tryb reklamacyjny (wadliwy towar)
 1. Sprzedający posiada dostatecznie zorganizowaną procedurę reklamacyjną względem klientów.  
 2. Reklamację możesz zgłaszać na adres hello@enjoythedrop.com 
 3. Jeśli jakikolwiek towar, który zamawiasz, jest uszkodzony lub wadliwy po dostarczeniu do Ciebie, możesz mieć do dyspozycji jeden lub więcej środków prawnych, w zależności od tego, kiedy powiadomisz nas o problemie, zgodnie z Twoimi prawami. Jeśli uważasz, że towar został dostarczony uszkodzony lub wadliwy lub wystąpił błąd, powinieneś poinformować nas tak szybko, jak to możliwe, najlepiej na piśmie, podając swoje imię i nazwisko, adres i numer zamówienia. Żadne z tych części nie ma wpływu na twoje prawa.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. 
 5. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. W Wielkiej Brytanii można zwrócić się do następującego podmiotu RetailADR (certified Alternative Dispute Resolution provider. RetailADR, 33 floor Euston Towers, 286 Euston Road, London, NW1 3DP, Email: enquiries@cdrl.org.uk – Web: www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063. 
 6. W Polsce szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 1. W Polsce klient, będący konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie treści na stronie internetowej www.enjoythedrop.com , w tym, bez ograniczeń, logo, zarejestrowane znaki towarowe, tekst, fotografie, obrazy, rysunki, modele lub wykresy, są chronione przez brytyjskie, europejskie i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej. Żadna z treści nie może być pobierana, kopiowana, powielana, ponownie publikowana, publikowana, przekazywana, przechowywana, sprzedawana lub rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 
 2. Użytkownicy zgadzają się, że cały dostęp i korzystanie z tej strony internetowej www.enjoythedrop.com   odbywa się na własne ryzyko. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za awarie, błędy lub wirusy komputerowe wpływające na dostęp do tej Witryny lub jakiekolwiek usterki komputera, które wystąpią po dodaniu dostępu do Witryny. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do Witryny lub pobierania treści, w tym obrazów, tekstu lub plików wideo.
 3. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu. Jeśli jesteś konsumentem, oznacza to, że Umowa  i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nią będą podlegać prawu angielskiemu, z wyjątkiem tego, że jeśli nie mieszkasz w Anglii, to prawo angielskie ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie zastępuje ono obowiązujących przepisów obowiązujących w kraju, w którym użytkownik ma zwykłe miejsce zamieszkania.
 4. W odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń związanych z Umową, jeśli jesteś konsumentem, poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii, ale nic w niniejszej klauzuli nie ogranicza Twoich praw do wysuwania powództw przeciwko nam lub do żądania wszczęcia postępowania w kraju, w którym masz zwykłe miejsce zamieszkania. Jeśli nie jesteś konsumentem, zarówno ty, jak i my poddajemy się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.
 5. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
 6. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności wobec Ciebie:
 1. za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie;
 2. oszukańczego wprowadzania w błąd;
 3. za naruszenie jakiegokolwiek warunku dorozumianego ustawą o prawach konsumenta z 2015 r., które zgodnie z prawem nie może być ograniczone lub wykluczone;
 4. na mocy części I ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub
 5. odpowiedzialności, która prawnie nie może być ograniczona lub wykluczona.
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek Umowy, które są spowodowane wydarzeniami poza naszą uzasadnioną kontrolą.
 2. Osoba, która nie jest stroną niniejszych warunków, nie ma prawa do egzekwowania jakiegokolwiek warunku na mocy Ustawy o umowach (prawach osób trzecich) z 1999 r.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na inne postanowienia niniejszych warunków.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. Nowe wersje zostaną wskazane na Stronie internetowej. Wersja online na Stronie internetowej w momencie składania zamówienia zastąpi każdą inną wcześniejszą wersję.

26.08.2022

Załącznik nr 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    —————————-

——————————–

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

–    Podpis konsumenta(-ów)

fb
inst
tt